[Takara Tomy] Tomica Cars C-09 Sheriff Diecast Car