[Takara Tomy] Tomica Cars C-10 Blue King Diecast Car