Lion Shokubutsu Green Tea Harmony Clean Fresh Shower Foam 550g